Regulamin kantoru internetowego Nkantor.com

I. Postanowienia ogólne

 

§1 Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.Nkantor.com prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie ze świadczonych przez Operatora usług wymiany walut online.

 2. Operator - Mars Łukasz Orzeszek, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7342829248, posiadająca numer identyfikacyjny REGON: 356283195, prowadząca działalność kantorową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. - Dz. U. z 2007 roku nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

 3. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący Regulamin Serwisu.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której zostało założone Konto Użytkownika i która korzysta z Serwisu.

 5. Rejestracja – procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie Nkantor.com dla danego Użytkownika. Zakończenie procesu Rejestracji jest możliwe po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich pól, które wskazano jako obowiązkowe.

 6. Konto Użytkownika – konto założone dla Użytkownika w wyniku Rejestracji. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest poprzez Panel Klienta, wyłącznie na podstawie ustalonego przez Użytkownika hasła oraz właściwego adresu e-mail.

 7. Panel Klienta – interfejs graficzny, który umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie oraz składanie dyspozycji wymiany walut.

 8. Ustawa o usługach elektronicznych – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.),

 9. Prawo Dewizowe – Ustawa Prawo Dewizowe (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r., Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 410 z późn. zm.);

 10. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r., Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1505 z późn. zm.);

 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 12. Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 249, poz. 1661 z późn. zm.).

 

§2 Regulamin

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o usługach elektronicznych, Operator ustanawia niniejszy Regulamin.

 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z usług Operatora za pośrednictwem Serwisu. Każdy użytkownik ma dostęp do Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.Nkantor.com

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników i Operatora.

 4. Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi dostępne w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

 5. Poprzez zakończenie Rejestracji w Serwisie i założenie Konta Użytkownika, Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zakończenie Rejestracji oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go.

 

II. Usługi

§3 Usługi

 1. Operator prowadzi Serwis i świadczy usługi dostępne w Serwisie z zachowaniem należytej staranności i standardów bezpieczeństwa oraz poszanowaniem przepisów prawa.

 2. Operator za pomocą Serwisu świadczy usługi z zakresu działalności kantorowej, tj. wymiany walut wskazanych w Serwisie. Wymiana odbywa się za pomocą rachunków bankowych, prowadzonych w odpowiednich walutach, będących w posiadaniu Użytkowników i Operatora. Dyspozycje dotyczące wymiany walut Użytkownik składa przy użyciu Panelu Klienta.

 3. Usługi wymiany walut świadczone przez Operatora są dostępne dla Użytkowników 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

§4 Rejestracja

 1. Aby korzystać z usług Operatora w Serwisie, wymagane jest ukończenie procesu Rejestracji. W celu rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.Nkantor.com oraz złożenie przez podmiot dokonujący Rejestracji oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

 2. Zakres danych niezbędnych do Rejestracji oraz wykaz koniecznych działań wskazany jest w formularzu rejestracyjnym.

 3. Podanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych lub informacji identyfikującej osobę prawną oraz dotyczących numerów rachunków oraz waluty rachunków jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych oraz niedokonania aktualizacji tych danych, Operator zwolniony jest odpowiedzialności związanej ze świadczeniem Użytkownikom usług za pośrednictwem Serwisu.

 4. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji, otrzymane przez Operatora środki pieniężne będą zwracane nadawcy. W takiej sytuacji zwrócona kwota zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł i potrąceniem ewentualnych kosztów bankowych wynikających z wykonanej operacji.

 5. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności opisaną w §15.

 

§5 Wpłata środków

 1. W celu dokonania wymiany (zakupu lub sprzedaży) walut, Użytkownik musi wpłacić środki, które chce wymienić, na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w Panelu Klienta, tytułem wskazanym przez Operatora.

 2. Użytkownik dokonujący przelewów walutowych, powinien zlecić je z klauzulą kosztów dzielonych (SHA), przy zachowaniu podziału kosztów przelewu pomiędzy Użytkownika i Operatora.

 3. W przypadku niezastosowania wymagań określonych w ust. 2, wszelkie koszty poniesione przez Operatora z tytułu przyjęcia przelewu walutowego zostaną potrącone z Konta Użytkownika.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków na inny niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy lub z innym niż wskazanym przez Operatora tytułem przelewu.

 

§6 Wymiana Walut

 1. Kursy walut, zgodnie z którymi Użytkownik może w danym momencie dokonać transakcji wymiany waluty, dostępne są w Panelu Klienta.

 2. Wymiana walut w Serwisie jest możliwa po prawidłowym zdefiniowaniu w Panelu Klienta minimum dwóch rachunków bankowych w posiadaniu Użytkownika.

 3. Przynajmniej jeden rachunek musi być prowadzony w złotych polskich, pozostałe muszą być prowadzone w walutach, które mają być przedmiotem wymiany.

 4. Wyżej wskazane rachunki bankowe muszą być prowadzone przez bank lub oddział banku mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Wypłata środków pieniężnych w złotych polskich lub w walutach po wymianie, może odbywać się wyłącznie za pomocą rachunków zdefiniowanych w Panelu Klienta.

 6. Operator zastrzega możliwość ustalenia kwot minimalnych, poniżej których Użytkownikowi nie przysługuje prawo dokonania dyspozycji wymiany walut. Ustalenie i zmiana kwot minimalnych nie stanowi zmiany Regulaminu.

 7. Dyspozycję wymiany walut Operator przyjmuje do realizacji po określeniu przez użytkownika w Serwisie za pomocą Panelu Klienta danych wymaganych przez Operatora, oraz potwierdzenia dokonania dyspozycji.

 8. Wiążący dla danej dyspozycji wymiany walut jest kurs publikowany w Serwisie na chwilę potwierdzenia przez Użytkownika dokonania dyspozycji.

 

§7 Bezpieczeństwo

 1. Niniejszym Regulaminem wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu.

 2. Operator nigdy nie wysyła za pomocą wiadomości tekstowej SMS lub wiadomości elektronicznej na adres email Użytkownika: - hasła dostępu do Panelu Klienta, - żądań podania jakichkolwiek danych dotyczących dostępu do Panelu Klienta.

 3. W celu uwierzytelnienia niektórych operacji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu, Operator stosuje kody jednorazowe, przesyłane za pomocą powiadomienia email lub wiadomości SMS oraz hasło dostępowe.

 4. Podczas Rejestracji i od chwili logowania Użytkownika do Panelu Klienta, wszelkie dane przesyłane pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem są szyfrowane bezpiecznym, 256-bitowym kluczem.

 

 

§8 Realizacja transakcji

 1. Za moment dokonania transakcji wymiany walut przyjmuje się chwilę uznania rachunków bankowych Operatora środkami wpłaconymi przez Użytkownika.

 2. Operator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności z powodu opóźnień w realizacji przelewów bankowych, awarii łączy telekomunikacyjnych, przyczyn leżących po stronie Użytkownika, siły wyższej itp.

 

§9 Dowody kupna i sprzedaży

 1. Operator jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi dowodu kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie.

 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, dowody, o których mowa w ust. 1 będą wystawiane i dostarczane do Użytkownika w formie elektronicznej. W takiej sytuacji Użytkownik jest zobowiązany złożyć na piśmie stosowne oświadczenie i przesłać je na adres siedziby Operatora.

 3. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, dowody, o których mowa w ust. 1 będą wysyłane do Użytkownika drogą pocztową na adres podany przy Rejestracji lub na adres korespondencyjny zdefiniowany przez Użytkownika w Panelu Klienta.

 

§10 Dane Użytkownika

 1. Użytkownik ma możliwość weryfikacji i modyfikacji danych podanych podczas Rejestracji.

 2. Użytkownik nie może zmienić danych identyfikujących Użytkownika.

 

§11 Opłaty

 1. Operator nie pobiera opłat jednorazowych lub abonamentowych za założenie i korzystanie z Konta Użytkownika.

 2. Operator pobiera od Użytkownika opłaty za poniesione koszty bankowe związane z uznaniem lub obciążeniem rachunku bankowego Operatora. Użytkownik każdorazowo przy dokonywaniu dyspozycji wpłaty lub wymiany walut jest informowany o wysokości kosztów, którymi zostanie obciążony przez Operatora.

 3. Użytkownik wykonuje przelewy walutowe ze swojego rachunku na rachunek Operatora z klauzulą podziału kosztów (SHA), tj. Użytkownik ponosi opłaty bankowe zleceniodawcy a Operator ponosi opłaty bankowe odbiorcy.

 4. Operator wykonuje przelewy walutowe na rachunek Użytkownika z klauzulą podziału kosztów (SHA). Kosztami przelewu walutowego po stronie Operatora jest obciążany Użytkownik. Wysokość tego kosztu jest wskazywana w Serwisie podczas operacji wymiany walut.

 5. W przypadku naliczenia opłaty bankowej za otrzymany przez Operatora przelew bez zachowania postanowień ust. 3 lub w sytuacji opisanej w §12 ust. 4, koszty takiej operacji w całości pokryje Użytkownik. Jeśli na Koncie Użytkownika nie będzie dostatecznej ilości środków do pokrycia tych kosztów, Operator wystąpi do Użytkownika o zwrot poniesionych kosztów, a Użytkownik zobowiązany będzie w ciągu trzech dni roboczych zwrócić środki Operatorowi.

 

III. Ograniczenia odpowiedzialności

§12 Ograniczenia w transakcjach wymiany walut

 1. Operator zastrzega prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji bez podania uzasadnienia, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub innych aktów prawnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

 2. Operator, w związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych identyfikujących Użytkownika, pod rygorem skutków określonych w ust. 1.

 3. Jeśli stroną transakcji nie jest Użytkownik, tj. nie jest on posiadaczem podanego w Panelu Klienta rachunku bankowego, wówczas Użytkownik Serwisu jest zobowiązany przy definiowaniu rachunku bankowego wskazać w Serwisie, że stroną transakcji są osoby trzecie i podać poprawne dane identyfikacyjne tych osób lub tych podmiotów.

 4. Gdy stroną transakcji wymiany walut jest podmiot inny niż Użytkownik i nie zostaną podane poprawne dane tego podmiotu, §11 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

§13 Zastrzeżenia

 1. W przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź w jakikolwiek sposób działa na szkodę Operatora, Operator ma prawo zawiesić, zablokować lub zlikwidować Konto Użytkownika.

 2. W przypadku utraty, zagubienia lub wyjawienia hasła stronie trzeciej przez Użytkownika, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego faktu.

 3. Operator ma prawo odmówić lub odstąpić od świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu w następujących przypadkach:

  1. Użytkownik podał nieprawdziwe lub niepoprawne dane podczas Rejestracji,

  2. Użytkownik dodał do Konta Użytkownika numery rachunków bankowych, których nie jest posiadaczem i nie wskazał, że ich posiadaczem jest podmiot trzeci,

  3. Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji,

  4. Użytkownik świadomie działa na niekorzyść Operatora.

  5. jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokonano ingerencji w proces transakcji bez wiedzy i akceptacji Operatora w taki sposób, że ma ona wpływ na aktualny kurs walutowy lub inne istotne okoliczności transakcji

  6. wystąpienia przypadków siły wyższej, którym Operator nie mógł przewidzieć i im przeciwdziałać,

  7. wystąpienia awarii elektronicznych systemów bankowych, za pomocą których dokonuje się realizacji transakcji,

  8. wystąpienia awarii systemów informatycznych u podmiotów, które dostarczają usługi hostingu lub notowań kursów walut dla Operatora,

  9. wystąpienia sytuacji uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie danych, wynikające z nieuprawnionych przypadków zmieniania, uszkadzania, niszczenia lub usuwania zbiorów informatycznych Serwisu.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług, o ile było to spowodowane okolicznościami tzw. siły wyższej, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone, do chwili ustania okoliczności i skutków działania siły wyższej.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z winy umyślnej lub niedbalstwa Użytkownika, a w szczególności:

  1. wysłaniem środków finansowych na rachunek inny niż wskazany przez Operatora,

  2. wysłaniem środków finansowych na rachunek Operatora z tytułem przelewu innym niż wskazany przez Operatora,

  3. wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy przelewu środków od Operatora,

  4. wprowadzenia błędnej waluty w jakiej prowadzony jest rachunek odbiorcy przelewu środków od Operatora,

  5. czynności dokonane na Koncie Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione.

 

§14 Błędy podczas wykonywania transakcji

 1. Jeżeli na skutek błędu lub czynników technicznych Użytkownik dokonał wymiany walut w oparciu o nierzeczywiste, istotnie odbiegające od faktycznych notowań kursy walut, wówczas taka transakcja zostanie unieważniona, a środki wynikające z wykonania tej transakcji zwrócone Operatorowi w nominalnej wysokości.

 2. Jeżeli na skutek błędu lub czynników technicznych, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę inną niż wynikającą z poprawnie przeprowadzonej transakcji w Serwisie, wówczas:

  1. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi nadpłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Operatora wezwania do zwrotu nadpłaty na adres email Użytkownika,

  2. Operator jest zobowiązany dopłacić Użytkownikowi niedopłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania reklamacji z wezwaniem do dopłaty. Użytkownik zgłosić może reklamację z wykorzystaniem formularza kontaktowego w Panelu Klienta.

 

IV. Polityka prywatności

§15 Dane osobowe Użytkowników

 1. Dane osobowe pozyskiwane przez Operatora w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu, przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Operator utworzył zbiór przetwarzanych danych osobowych, który został zarejestrowany.

 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.

 4. Akceptacja Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do Rejestracji Użytkownika i świadczenia usług przez Operatora uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przesyłania informacji marketingowych przez Operatora i podmioty z nim powiązane jest nieobowiązkowa.

 7. Usunięcia danych osobowych przez Użytkownika z prowadzonego przez Operatora zbioru danych osobowych powoduje zablokowanie Konta Użytkownika.

 8. Dane udostępnione przez Użytkownika wykorzystywane są do:

  1. prawidłowej, bezpiecznej i zgodnej z prawem realizacji usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu,

  2. wykonywania przez Operatora obowiązków wynikających z postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

  3. celów księgowych,

  4. informowania Użytkowników o usługach oferowanych przez Operatora,

  5. komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem.

 

§16 Własność intelektualna

 1. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie z materiałów pozyskanych ze stron internetowych Serwisu jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów, stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Operatora na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać ani wykorzystywać zawartości stron internetowych Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych.

 2. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Operatora. Logo i nazwy prezentowane na stronach Serwisu są znakami towarowymi lub utworami zastrzeżonymi lub będącymi własnością Operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały znajdujące się na stronach Serwisu są chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

 

V. Postanowienia końcowe

§17 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli w jego ocenie usługi Serwisu są realizowane w sprzeczności z Regulaminem i zawartą umową o świadczenie usług.

 2. Użytkownik powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności będącej przedmiotem reklamacji.

 3. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez Panel Klienta.

 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Operatora w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację Operator przesyła do Użytkownika poprzez Panel Klienta.

 

§18 Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług z Operatorem.

 2. Użytkownik poprzez Panel Klienta wypowiada umowę o świadczenie usług świadczonych przez Operatora.

 3. Po rozwiązaniu umowy, Konto Użytkownika oraz wszystkie dane identyfikujące Użytkownika zostają usunięte przez Operatora.

 4. Umowa nie może ulec rozwiązaniu do momentu gdy między Użytkownikiem i Operatorem nie zostaną rozliczone wszystkie transakcje i operacje finansowe.

 

§19 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie przez Operatora.

 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach za pomocą komunikatu na stronie głównej Serwisu.

 3. Brak akceptacji Regulaminu następuje poprzez zgłoszenie Użytkownika dokonane poprzez Panel Klienta. Brak akceptacji Regulaminu powoduje brak możliwości korzystania z Konta Użytkownika i usług Operatora, z zastrzeżeniem postanowień §18 ust. 4.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 styczeń 2017 r.

zamknij